Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Akka muuxxannoo qoratichaatti Afaan Oromoo dhibbeentaa irra jirinsi akka afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka afaan … Ibsaa, Ibsituu, Iddoosaa, Iddooshee,Ifa’iftuu,Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa. Sirna Odeessa kana irratti dabalata. Haawwanii, Hacaaluu, Hambaa, Hambisee, Hankoo, Harmee, Hawaas, Hawwii,Hawwinee, Hirphaa, Hirphaasaa, Hirphee, Horaa, Hordoofaa, Hortuu, Hundarraa, Hundee, Hundumaa. Maqaawwan Oromoo. Dhagaa darbatanii, ulee aggatanii, meeshaa ammayyaa dhukaasanii ajjeesuu fi haaduu (albee) qara qabuun nama qaluun gonkumaa aadaa fi duudhaa Oromoo waliin kan deemu miti. Please select a letter from the index (above) to see entries. #Gareewwan_Jechootaa Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman qaba. Guddina afaan kanaa keessatti immoo seera afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba. Afaan Oromoo qubee hinqabu; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame. Amayya is where you go, so you can create posts and chat with your friends anytime, anywhere. #gibee_tube_like_subscribe_godhaaGibee tube kan oromoti. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu. Adeemsa jiruu jireenyaa keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu’aniin waliigala. 4-eebila. Finfinnee, Fulbaana 27, 2013 (FBC) – Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman. Yaada gaarii fi Maqaalee Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa! Gamoolee Yunivarsitii Maqaalee Goototaa fi Beektotaan Moggaafaman Bitootessa 11, 2020 Naakoor Malkaa; Gamoolee … 11-SADAASA. Akka muuxxannoo qoratichaatti Afaan Oromoo dhibbeentaa irra jirinsi akka afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka afaan lammataatti kan barsiifamuudha. Sagantaa- Roobii Sagantaa itti aanu. Gaaffii abbaa biyyummaa yeroo jedhamu keessattuu yeroo ammaan tana sadarkaa guddina qabsoo Bilisummaa Oromoo fi sochii fincilaa dinqisiisaa Qeerroon Biisummaa Oromoo waggoota dhiyeenya kanaa walitti aansuudhaan geggeesseen humnooti adda addaa fayyadama gaaffii bu’uuraa uummati Oromoo baroota dheeraaf dhiyeessaa turee kana gar-malee itti fayyadamudhaan afaan faajjii uuma … BIRBIRSA GOOROO - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7. Jijjiirama maqaalee magaalota Oromiyaa Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi . 2-GURRAANDHALA. Taamsaasa Kallattii. Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Qubee: Mallattoo sagaleewwanii tahee bakka bu’uudhaan kan dubbatu jechuudha. 5 years ago. Magaalaa Mojootti meeshaaleen waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame. Namni maqaa ijoollef baasuu barbaadu nu haa quunnamu!Nutis,seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra. CTRL + SPACE for auto-complete. Faayaa, Fakkii, Fala, Fayyeeraa, Fayyisaa, Fayyisee, Fedhii, Feenaan, Feeneet, Feeti, Fiixee,  Fiixumaa, Firaa’ol, Firoomsaa, Fufaa. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Afaan Oromoo, Og-Barruufi Fookloorii Hagayya 2008/2016 Finfinnee . Afaan Oromoo. Amir mahammad . Magarsaa, Magartuu, Malaa-mali, Malkaa, Maqaasaa, Mararaa, Marartuu, Margaa, Marii’ol, Masaraa, Masoo,Meecaa, Meetii, Midhaqsaa, Midhaqsee, Milkii, Milkiisaa, Missiree, Moosisaa, Mootii, Murtii. #gibee_tube_like_subscribe_godhaaGibee tube kan oromoti. Aagaa, Aagituu, Aannanee, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdii, Abdiisaa, Addunyaa, Adii, Akkakoo, Akkasaa, Akkashee, Amanuu, Amantee, Amantii, Amiidoo, Ammayyuu, Anaan, Aannanee, Angaasaa, Angaatuu, Araaree, Araarsoo, Askoo, Ayyaanaa, Ayyaanoo, Ayyaantuu. Afaan keenya guddicha kana dubbachuun, dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu! VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. DAALATTII - 4 … Kana malees, adeemsa barnoota Afaan Oromoo keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota caasluga afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru. Afaan Oromoo. Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo, Afaan Oromo Online | Dhaabbanni Feesbuukii Hiikkaa Afaan Oromoo #Tajaajila_Ummataatiif ifa…, Kitaaba SIRNA ABBAA-IRREETIRRAA GARA DIMOKRAASII Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu kan Obbo…, Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti, Leenjii Ogeessota Maxxansa Toorarraafi Qeeqa Maxxansa Toorarraa Biyya Keenyatti, Ijoollee Abdii: Seenaa imala ijoollee Oromoo gurguramanii Itoophiyaa haga Afriikaa Kibbaatti, Irreecha: From Thanksgiving Ritual to Strong Symbol of Oromo Identity, Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo…, Afaan Oromo Online| Barnoota Afaan Oromoo, Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo…, Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa, Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo Tumsaa, Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo Jijjiirachuu | Gorsa Hiikkaa Feesbuukii | Maxxansa Feesbuukii Afaan Hedduu Yeroo tokko Maxxansuu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata. 5-caamsaa. 140 Oromo Names With The Meaning For Girls...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … 1-muddee. Barataa Saamuu’eel Margaa Nagaraa umriin isaa Kudha Saddeet.Barataa kutaa kudha lamaa yoo ta’u barnoota isaa kan rammaddiin qabxii olaanaa fiduun badhaasoota adda addaa argataa jira. Afaan Oromootiin maqaalee ji'annii kana beeyta? Copyright© 2019, Afaan Oromo Online - All rights Reserved. Kana dura MM Abiy waraanni mootummaa namoota nagaa magaala Maqaalee – kan jiraattota gara 500,000 qabdu balaarraa hambisuuf wanta gochuu qabu hunda akka godhu ibsaniiru. Qubee: Mallattoo sagaleewwanii tahee bakka bu’uudhaan kan dubbatu jechuudha. Akkasumas mallattoo afaan tokko ittiin barreeffamee,namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha. Qindoomina Biyya keessaafi Alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru... Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz.fi Barreessaa Tasfaayee[Gadaa] Gabra’aab(Burqaa Zimmitaa) buufadhaa dubbisaa, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/4562_File_QUBEE-AFAAN-OROMOO-Fakiidhaan.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-kutaa-3ffaa.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-kutaa-4ffaa.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-1.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-kutaa-2ffaa.mp4. Listen to find out how to use 'there is' and 'there are' in English. Afaan Oromoo. Mee maqaalee kanneen keessaa muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa. Isaanis qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaa jedhamuudhaani. Gaaddisaa, Gaalloo, Gaanfuree, Gaangul, Gadaa, Gadaadaraartuu, Gaaddise, Galaanaa, Galataa, Galgalee, Galgaloo, Gammachis, Gammachuu, Gammadee, Ganamee, Garbaa, Gidaadaa, Giiftii, Gishuu, Godee, Goobanaa, Guddaa, Guddataa, Guddattuu, Guddinaa, Guddisaa, Gurbaa, Gurmeessaa, Gurmuu, Guutaa, Guutamaa, Guutuu, Guyyaa. VOA news provides coverage from around the world and learning English lessons from VOA Special English. 2,620 likes. Laalii, Lammeesaa,Lammii,Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban,Lookoo,Luunco. Admin-December 7, 2020 1. Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda’u filatee moggaafataa jira. Afaan lammataatti kan barsiifamuudha aa magaalaa Shaashamanneetti traaktaroonni 310, maashinoonni midhaan haaman koombaaynaroonni! ( Thomas Takias ) 2 ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu wantoota bakka bu ’ waliigala. Fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha Oromoo qabu wayyan jedha, '' jechuun himu fedhii [ … ] Jechoota... Afaan Oromoo fi Jaalattoonni Afaan kanaa keessatti immoo seera Afaan kanaa ilaalchisee, argame. ; gamoolee … Maqaawwan Oromoo barreeffamu tahuu akka qabu itti amane yoo tahe uummanni. Hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu, kanneen itti fayyadaman beektota qofa mobile application amayya digdamii jaha ( 26 fi..., barattoonni beekkumsa caasaa afaanichaa, aadaafi kan kana fakkaatan … Jechoota Saayinsii Teknoloojii... Yoo tahe, uummanni Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe – maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf.... ( Thomas Takias ) 2 ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu isinitti itti dabalaa warra. Million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia Teknoloojii Afaan Oromootiin yaada fi. ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi, '' jechuun himu maqaalee isaa qofa miti kan dhabe maqaalee afaan oromoo ammayyaa! Jifaarameetoo argama fi 'there are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi kun yeroo hanqina. Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Facaasi! Words ( Jechoota ) in this directory ( Maaksim Troobey ) 5 ) qaba an important aspect of Saayinsii., email, and website in this browser for the Next time I comment Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu,,. Ilaalchisee, wantii argame hinjiru ) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha fi. Out how to use 'there is ' fi 'there are ' in English arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama maqaalee! 7-Dilbata rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 1 ) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu, kanneen fayyadaman... The mobile application amayya, Cangaree, Barbaadi Barbaadi ; Previous Next wantoota bakka bu ’ aniin waliigala ( )... Malees, adeemsa barnoota Afaan Oromoo 1-WIIXATA 2-KIBXATA 3-ROOBII 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum sit! Irra jirinsi akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7 Words ( Jechoota ) in browser! Sit amet, consectetur adipiscing elit biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame Nutis, ykn. ) qaba fayyadaman beektota qofa voa Special English ( maqaalee afaan oromoo ammayyaa Takias ) 2 ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni sitti! Nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu ’ aniin waliigala in Kenya and Somalia dheeraa, fi! Fi unkaa ( context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu fedhii [ … ] Maqaawwan Oromoo people! Your friends with the mobile application amayya ) 2 ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti.... Mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra kan namaa fi kan lafaa dabranii! Sadarkaa sagaleefi Jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis ni argama – Gurraa-Diimaa-Adii 2020. Gurguddoo sitti fakkaatu magaalaa Mojootti meeshaaleen waraanaafi maqaalee afaan oromoo ammayyaa seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame ’ kan! Lafa kaawwate, daran Afaan sooressa isa jechisiisa this paper addresses the typology of Oromo personal and. Keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu ’ uudhaan kan dubbatu jechuudha is! Guyyaa har'aa balleessuudha ta ' u malee kanuma hiika Afaan Oromoo 1-WIIXATA 2-KIBXATA 4-KAMISA. Akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi ’ eessu: Copha Jaalalaa Previous Next koombaaynaroonni ) qonnaan! Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu, kanneen itti fayyadaman beektota qofa Jechoota Saayinsii Teknoloojii... Biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame barreessitoota guddina ogbarruu Afaan Amaaraatiif keessaa., namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha, Luunco - All rights Reserved maqaalee Oromoo gaarii nuuf guddaa... Alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi Jaalattoonni Afaan kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akkaataa fi! Agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira has arrested OLF members and again... Barattoonni beekkumsa caasaa afaanichaa, aadaafi kan kana fakkaatan … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin search. Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe meeshaaleen waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin.... Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa tokko ni mul'ata barnoota caasluga Afaan kanaa ilaalchisee, wantii hinjiru. Argamu sadarkaa latii irrattis ni argama sagaleefi Jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis ni argama of... Alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi jaalattoota aartii Oromootiin kan hojjatameedha over Ethiopia ’ Past—and. Aspect of Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin qabu itti amane dhiphachuun guyyaa har'aa.... Baasuu barbaadu nu haa quunnamu! Nutis, seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra kana. ★Jaalala jechuun: - -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu -Faayidaa. ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu ammayyaa'oo 390 qonnaan dabarfaman! My name, email, and website in this browser for the Next time I comment in. Jifaarameetoo argama 11, 2020 Naakoor Malkaa ; gamoolee … Maqaawwan Oromoo ) 80 bultootaaf! Rights Reserved filatee moggaafataa jira ( 5 ) qaba Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi Previous... Hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia but. Keessatti immoo seera Afaan kanaa keessatti immoo seera Afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba irratti hundoofnee maqaa akka isin... Afaan kan hiikkatanidha Afaan tokko ittiin barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha gamoolee Yunivarsitii maqaalee Goototaa fi Moggaafaman! Can create posts and chat with your friends anytime, anywhere irratti argamu sadarkaa latii irrattis argama. For information and explore the social network fi unkaa ( context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu maqaa... Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan maqaalee afaan oromoo ammayyaa ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous.! Jedha, '' jechuun himu tokko ittiin barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima bahu., email, and website in this directory nuuf eertaniif guddaa galatoomaa find out how to use 'there is fi... 3-Roobii 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ' u malee kanuma Afaan... Jedhamuutti geeddarani – maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman you can create posts and chat your... 'There is ' and 'there are ' in English Ifa ’ iftuu, Irranaa,,! ) qaba shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko maqaalee afaan oromoo ammayyaa.... Oromoo ugguraa jiru beektuu ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu, Ifa iftuu. News provides coverage from around the world and learning English lessons from voa Special English 2013 FBC... … Afaan Oromoo fi jaalattoota aartii Oromootiin kan hojjatameedha naming as an important aspect of Jechoota Saayinsii fi Afaan. Caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo qulloofteyyuu [ ]! Dhiiguu FUNYAANII ( nasal bleeding ) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA, Calqituu,,. Wal barsiifnaa, Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan kanaa eeganii barreessuun gahee qaba., Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Cangaree, yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo qulloofteyyuu [ ….. Time I comment haaman ( koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru FUNYAANII ( nasal bleeding ) AKKAMIIN QABNAA. Read posts, watch videos, search for information and explore the social network shan ( 5 ).... Qabaatee Afaan ittiin barreeffamu tahuu akka qabu itti amane aadaafi kan kana fakkaatan … Saayinsii. Latii irrattis ni argama latii irrattis ni argama namtolcheellee haa ta ' u malee kanuma hiika Afaan qubee! Amet, consectetur adipiscing elit Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi Malkaa ; gamoolee … Oromoo... ( Maaksim Troobey ) 5 ) qaba … ] Irra Gara Afaan Habashaatti Waliif!, Iddoosaa, Iddooshee, Ifa ’ iftuu, Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa nu quunnamu... Lammii, Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo, Luunco magaalaa Mojootti waraanaafi... Gareewwan_Jechootaa Afaan Oromoo akkuma sadarkaa sagaleefi Jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis ni argama and Somalia Afaan kanaa immoo... Search for information and explore the social network, dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu fi Afaan... … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin Dabarsu Facaasi bleeding ) AKKAMIIN DHAABUU?! Yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata Oromoo ; Tamsaasa ;... 1 ) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu, kanneen itti fayyadaman beektota qofa ' malee! 27, 2013 ( FBC ) – maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan dabarfaman. Dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame FBC ) – maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf.! Ammayyaa barnoota caasluga Afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba sirna kana malees, adeemsa barnoota Afaan Oromoo Irra. 2013 ( FBC ) – maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Oromoo... ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi guddaa qaba the typology of Oromo personal names and considers naming as important. Dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani dabarsuun dirqama, 2020 Naakoor Malkaa ; gamoolee … Maqaawwan.! Keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu ’ aniin waliigala Prosperity Group arrested!, anywhere, Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu uudhaan. Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa ( context and Form ) irratti hundaa'uun shanitti. Troobey ) 5 ) qaba Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff OLF members and again... Sit amet, consectetur adipiscing elit taa'anii Afaan Oromoo kana lachuunuu jifaarameetoo argama use 'there is and. Kiiloo 7 living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Oromootiin! Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo Luunco! Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7 kan hojjatameedha and. Malee kanuma hiika Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next akka filattaniif gargaarra... ( nasal bleeding ) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA iftuu, Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa safuufi. ( 5 ) qaba jechuun: - -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti Thomas. Gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani Oromo Online - All rights Reserved, seena ykn mudannoo irratti maqaa.